CM7

van succes naar betekenis

Privacy verklaring

CM7 BV

CM7 BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres:    Chamoisstraat 32, 1339 GP, Almere
Tel:          +31630388802
Mail:       info@cm7.nl 

Functionaris Gegevensbescherming:
Peter Rensburg is de Functionaris Gegevensbescherming van CM7 BV. Peter is te bereiken via peter.rensburg@cm7.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken via deze website:
CM7 BV verwerkt geen persoonsgegevens via deze website. Alleen wanneer u zelf een mailbericht naar info@cm7.nl stuurt, krijgt CM7 automatisch de beschikking over uw naam en emailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden:
CM7 BV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
CM7 BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CM7 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit beperkt zich in elk geval tot de bovengenoemde persoonsgegevens. In dit geval dus uitsluitend de naam en het emailadres.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cm7.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. CM7 BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

CM7 BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
CM7 BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cm7.nl